Laatste nieuws 08/02/2016 19u

Update 08/02/2016 (Bijscholing) :

De redders die niet aan de voorwaarden voldoen om te kunnen worden toegelaten tot de uitzonderingsgroep zullen op zondag 6 maart 2016 een laatste kans krijgen om hun bekwaamheidsproef vooralsnog af te leggen. Dit geldt ook voor de kandidaten die niet-slaagden voor één van de in het najaar 2015 reeds georganiseerde bekwaamheidsproeven.

De bekwaamheidsproef zal aansluiten op de reguliere examens van de kandidaten uit het centrum Koksijde. De reguliere examens voor het centrum Koksijde vangen aan om 17 uur. Er is geen voorafgaandelijke oefensessie reanimatie. Als voorbereiding voor het reanimatiegedeelte verwijzen we naar de instructiefilmpjes op onze website (hoofdstuk 7).

De mogelijkheid tot inschrijving is beperkt in tijd en aantal. Het speciaal opgemaakte inschrijvingsformulier dient tegen uiterlijk 2 maart 2016 samen met het gevraagde inschrijvingsbedrag op het secretariaat te zijn toegekomen. Hou er rekening mee dat betalingsverkeer enkele dagen kan duren. Er kunnen maximaal 16 kandidaten worden toegelaten. De kandidaten zullen in volgorde van inschrijving in een lijst worden opgenomen.

De ingeschreven kandidaten dienen alle onderdelen van de bekwaamheidsproef af te leggen (zwemmen + reanimatie).

Zoals voor de andere bekwaamheidsproeven is er ook een herexamen voorzien. Waarschijnlijk zal dit op 13/03/16 plaatsgrijpen.

Woensdag 3 maart zal de definitieve lijst met ingeschreven kandidaten met uurverdeling op onze site worden gepubliceerd. Volg aandachtig en regelmatig de berichtgeving op onze site.

Update 07/02/2016 (Cursus 15-16) :
Informatie voor alle centra aangepast onder : Cursus 15-16/Centruminformatie

Update 27/01/2016 (Cursus 15-16) : Alle centra - reanimatielessen
De kandidaten dienen het evaluatieformulier van onze site te plukken en mee te brengen naar de les. De reanimatieschema’s en de EHBO procedures die vermeld staan op het evaluatieformulier dienen vooraf te zijn gekend. Er zal bij de aanvang van de lessen gepeild worden naar de kennis van de kandidaten.

Update 13/01/2016 (Cursus 15-16) :
Alle examendata module II zijn voor alle centra toegevoegd onder centruminformatie : Cursus 15-16/Centruminformatie

Update 7/11/2015 (Cursus 14-15) :
De brevetten van de geslaagde kandidaten opleiding 2014-2015 kunnen worden afgehaald op volgend adres:
Secretariaat Wobra vzw
Diksmuidse Heirweg 6
Blok B eerste verdiep rechts eind de gang
8210 Zedelgem

en dit op volgende dagen:
- woensdag en donderdag telkenmale van 13 tot 16 uur;
- de eerste afhaling is mogelijk vanaf donderdag 12 november 2015;

Wie zijn/haar brevet niet persoonlijk kan komen afhalen kan een volmacht geven. Gebruik daarvoor het voorziene volmacht formulier. Hou er rekening mee dat tijdens de officiële verlofperiodes het secretariaat kan gesloten zijn. Het is altijd veilig vooraf het wobrasecretariaat telefonisch op de hoogte te brengen van uw komst. Telefoonnummers: 050/404550 - 050/366992 – 050/366997.

Bereikbaarheid campus POV :
http://campuspov.be/contact.htm
U rijdt de parking op tot aan blok B. Op het eerste verdiep bevindt zich het Wobra secretariaat. Zie plan.


© 2015 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).