Laatste nieuws 01/08/2015 20u

Update 01/08/2015 (Cursus 14-15) :
Kandidaten die niet slaagden voor hun examen zeezwemproef gehouden op zondag 26/07/15 hebben nog recht op een herexamen. Indien een niet-geslaagde kandidaat zijn herexamen wenst af te leggen op 7/08/15 dient hij of zij een bericht te sturen naar redderaanzee@telenet.be en dit uiterlijk op woensdag 5/08/15. De kandidaat kan ook verkiezen zijn examen of herexamen zeezwemproef af te leggen in juli 2016. Let wel op, indien een kandidaat deelneemt aan de zeezwemproef in juli 2016 kan hij of zij enkel als strandredder worden aangesteld voor de maand augustus 2016.

Een deelnamekost van 10 EUR dient te worden betaald voor een herexamen(ter plaatse te betalen). Belangrijk te weten is dat het examen of herexamen ten laatste kan afgelegd hetzij in het jaar waarop het attest werd behaald of ten laatste het daaropvolgend jaar.

Voorbeeld: Een kandidaat geslaagd voor het praktijkexamen zwemmen in 2015 dient zijn examen met al dan niet een herexamen af te leggen hetzij in 2015 of 2016. Na 2016 kan een kandidaat geen zeezwemproef meer afleggen.

Update 27/07/2015 (Cursus 14-15) :
De resultaten van de zeezwemproef van 26/07/15 werden toegevoegd onder : Cursus 14-15/Resultaten zeezwemproeven

Update 25/07/2015 (Cursus 14-15) :
Lijsten met rechtmatig ingeschreven kandidaten zeezwemproeven 17/07/15 (onder voorbehoud aangepast naar zondag 26/07) en 7/08/15 zijn aangepast onder : Cursus 14-15/Zeezwemproef

Update 16/07/2015 (Postoverste) :
Leidraad mbt evaluatie en opleiding tot postoverste is toegevoegd onder : Postoverste

Update 06/07/2015 (Cursus 15-16) :
De inschrijvingen voor het nieuwe cursusjaar 2015 - 2016 zijn geopend!
Voor meer informatie zie : Cursus 15-16/Inschrijven

Update 06/07/2015 (Bijscholing) :
De inschrijvingen voor de bekwaamheidsproeven zijn geopend!
Voor meer informatie zie : Bijscholing/Inschrijven


© 2015 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).