Laatste nieuws 26/06/2015 12u

Update 26/06/2015 (Cursus 14-15) :
Op zaterdag 27 juni organiseert de opleiding “Redder aan Zee” een voorbereidende zeezwemoefening. De zeezwemoefening grijpt plaats te Oostende. Hierna kan u de deelnemerslijst terugvinden met de kandidaten zich hebben ingeschreven. Inschrijven is niet meer mogelijk. Kandidaten die niet op de lijst voorkomen zullen niet kunnen deelnemen aan de zeezwemoefening.

Voor meer informatie zie : Cursus 14-15/Zeezwemproef

Update 24/06/2015 (Cursus 14-15) :
Definitieve lijsten met rechtmatig ingeschreven kandidaten zeezwemproeven 17/07/15 en 7/08/15 zijn aangepast onder :
Cursus 14-15/Zeezwemproef

Update 08/06/2015 (Cursus 15-16) :
Inschrijven voor de nieuwe redderscursus zal mogelijk zijn vanaf begin juli. Volg ons op Facebook/Twitter en we houden je op de hoogte!


© 2015 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).