Laatste nieuws 18/05/2015 20u

Update 18/05/2015 (Cursus 14-15) :
Lijsten met rechtmatig ingeschreven kandidaten zeezwemproeven 17/07/15 en 7/08/15 zijn aangepast onder :
Cursus 14-15/Zeezwemproef

Update 06/05/2015 (Cursus 14-15) :
De inschrijvingen voor de zeezwemproeven van 17/07 en 7/08 zijn geopend. Het online inschrijvingsformulier kan U terugvinden onder : Cursus 14-15/Zeezwemproef


© 2015 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).