Inschrijven
Een overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten kan u hier terugvinden : rechtmatig ingeschreven kandidaten (update 02/13).

::Terug::

Data bekwaamheidsproeven
De bekwaamheidsproeven 2017 vinden allemaal plaats in het zwembad te Oostende en zullen worden georganiseerd op volgende data:

zondag 08/10/17 met herexamen op 22/10/17

zondag 22/10/17 met herexamen op 26/11/17

zondag 26/11/17 met herexamen op 03/12/2017

zondag 03/12/17 (Kandidaten met herexamens dienen zich op 24/03/18 aan te melden om 19u aan het plaatselijk secretariaat aan het zwembad)

zaterdag 17/03/18 met herexamen op 24/03/2018 (Kandidaten met herexamens dienen zich op 24/03/18 aan te melden om 19u aan het plaatselijk secretariaat aan het zwembad)

Er is geen voorafgaandelijke oefensessie reanimatie voorzien.

Omkleden gebeurt in de voorziene groepscabines 11a en 11b (dames) 12a en 12b (heren). Laat geen waardevolle voorwerpen in de cabines achter. Jaarlijks zijn er meldingen van verdwenen voorwerpen. Het Wobra kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Op het gevraagde uur aanmelden op ons plaatselijk secretariaat (zwembad) 10 minuten vóór de aangegeven uurindeling (wordt later nog gepubliceerd). Men ontvangt een genummerde cap (zwemmuts) in ruil voor je identiteitskaart. Onthoud dit nummer voor raadpleging van de uitslagen, die in de loop van de daaropvolgende week zullen worden gepubliceerd via onze website.

De kandidaten kunnen alle informatie met betrekking tot de tijden, examenvoorwaarden en straftijden op onze site raadplegen. Wij raden de kandidaten aan de teksten aandachtig te lezen. Voorafgaandelijk aan de zwemproeven wordt nog een korte en laatste briefing gegeven.

De herexamens voor de kandidaten kunnen worden afgelegd op de datum voorzien voor het herexamen. Om te kunnen deelnemen aan het herexamen dienen deze kandidaten ter plaatse vooraf 10€ gepast geld (biljet) te betalen op ons plaatselijk secretariaat. De procedure voor de herexamens zal later in een afzonderlijk bericht worden medegedeeld.

Pas nadat je alle proeven hebt afgelegd krijg je na afgifte cap je identiteitskaart terug.

Hierbij vindt u het meest recente evaluatieformulier voor reanimatie.

::Terug::

Praktijkproeven

Puntenverdeling

  Alle zwemproeven worden afgelegd in badpak of zwembroek !

  MODULE I. ZWEMGEDEELTE

  Proef 1 : 200m (100 punten)

  200 m vrije stijl (borstcrawl*, schoolslag), binnen de 4'30", ogen boven water.

  *borstcrawl: indien deze zwemstijl wordt gekozen dient de kandidaat na maximaal 5 armbewegingen, minstens 1 maal de ogen en gezicht duidelijk en voldoende lang voorwaarts te richten.

  Opmerking: de proef wordt afgelegd in één en dezelfde stijl, zonder onderbreking.

  puntenverdeling :

  tijd
  punten
  minder dan 3'01"
  100
  van 3'01" tot 3'15"
  90
  van 3'16" tot 3'30"
  85
  van 3'31" tot 3'45"
  75
  van 3'46" tot 4'00"
  65
  van 4'01" tot 4'15"
  55
  van 4'16" tot 4'30"
  50
  van 4'31" tot 4'45"
  40
  van 4'46" tot 5'00"
  30

  minder of gelijk aan 4'30" = slagen voor proef 1 (zie IX.19)


  Proef 2 : Het redden van een drenkeling "boven water" (50 punten)

  Start in het ondiep gedeelte van het bad (rug tegen en beide handen op de kade). Op startsignaal lopen de kandidaten tot aan het aangeduid 10 meterpunt. Vervolgens zwemmen (borstcrawl*, schoolslag) de kandidaten in spurttempo naar de overzijde van het bad (50 meter). Zij nemen in één vloeiende beweging een stilliggende bal vanaf de kade en zwemmen met deze bal (voortdurend boven water) in ruglingse houding tot aan het 10 meterpunt (90m). Vervolgens lopen zij met de bal in beide handen en leggen de bal op de kade. De bal wordt met beide handen vastgehouden tot het betrokken jurylid het einde van de proef aangeeft.

  Opmerking: Indien de kandidaat bij het grijpen of neerleggen de bal lost dient hij of zij zelf de bal te gaan ophalen. Het niet volgen van de vooropgestelde procedure geeft per overtreding aanleiding tot een straftijd.

  *borstcrawl: indien deze zwemstijl wordt gekozen dient de kandidaat na maximaal 5 armbewegingen, minstens 1 maal de ogen en gezicht duidelijk en voldoende lang voorwaarts te richten.

  a) spurtgedeelte (50 m na loopstart) (max 20 ptn)

  tijd
  punten
  < 41"
  20
  van 41" tot 45"
  18
  van 46" tot 50"
  16
  van 51" tot 55"
  14
  van 56" tot 1'00"
  10
  van 1'01" tot 1'05"
  5
  > 1'05"
  0


  b) eindtijd na 100 m ( max 30 ptn)

  tijd
  punten
  <1'56"
  30
  van 1'56" tot 2'00"
  27
  van 2'01" tot 2'05"
  24
  van 2'06" tot 2'10"
  21
  van 2'11" tot 2'15"
  18
  van 2'16" tot 2'20"
  15
  van 2'21" tot 2'25"
  10
  > 2'25"
  0

  Een kandidaat slaag voor proef 2 wanneer hij of zij minstens een puntentotaal van 50% behaalt voor proef 2 (a+b)

  Proef 3 :redden van een drenkeling "onder water"(=popproef)

  (130 punten)

  Start in het ondiep gedeelte van het bad (rug tegen en beide handen op de kade). Op startsignaal lopen de kandidaten tot aan het aangeduid 10 meterpunt. Zij zwemmen (borstcrawl*, schoolslag) vervolgens naar de overzijde van het bad waar zij een pop, waarvan het te verplaatsen gewicht dat van een drenkeling benadert, vanuit een diepte van ongeveer 5 meter bovenhalen, en vervoeren in kopgreep over een afstand van 25 meter, hoofd pop steeds boven water. Pop afgeven aan de zijkant van het bad.

  *borstcrawl: indien deze zwemstijl wordt gekozen dient de kandidaat na maximaal 5 armbewegingen, minstens 1 maal de ogen en gezicht duidelijk en voldoende lang voorwaarts te richten.

  a) Popproef deel 1 : tijd pop boven

  tijd
  punten
  < 1'01"
  50
  van 1'01" tot 1'05"
  45
  van 1'06" tot 1'10"
  40
  van 1'11" tot 1'15"
  35
  van 1'16" tot 1'20"
  30
  van 1'21" tot 1'25"
  25
  > 1'25"
  0

  b) Popproef deel 2 : eindtijd

  tijd
  punten
  < 1'46"
  50
  van 1'46" tot 1'50"
  45
  van 1'51" tot 1'55"
  43
  van 1'56" tot 2'00"
  41
  van 2'01" tot 2'05"
  39
  van 2'06" tot 2'10"
  35
  van 2'11" tot 2'15"
  30
  van 2'16" tot 2'20"
  25
  van 2'21" tot 2'25"
  10
  van 2'26" tot 2'30"
  5
  > 2'30"
  0

  Puntenverdeling technische uitvoering (30 punten)

  - uitvoeren eendenduik (maximum 10 punten)
  - wijze van vervoer pop (maximum 20 punten

  Opmerking bij "wijze van vervoer pop" :
  - eenmaal pop vast mag de pop niet meer worden losgelaten
  - hoofd van de pop mag nooit meer dan één keer onder water komen
  - een kandidaat die tijdens de popproef de pop laat vallen bekomt geen punten voor alle voorafgaande onderdelen van proef 3!!!!!!


  Een kandidaat slaag voor proef 3 wanneer hij of zij minstens een puntentotaal van 50% behaalt voor proef 3 (65 punten) met daarbij 50% voor tijd pop boven en 50% voor wijze van vervoer.

  MODULE II. Bijscholingsgedeelte
  - Uitvoeren in het water van de voornaamste vervoergrepen.
  - Uitvoeren op het droge van enkele transporttechnieken.
  - Uitvoeren van een reddersprong

  MODULE III. Reanimatie en EHBO (100 punten)
  - 60% behalen voor Module III (= slagen voor module III)
  (waarbij minimumscore Deel 1: 50/80 en minimumscore Deel 2: 10/20)


Richtlijnen mbt het toekennen van straftijden

Slagen voor de praktijkproeven


  A. Bekwaamheidsgetuigschrift met een geldigheidsperiode van 3 jaar wanneer de kandidaat:
  - slaagt voor module I zwemgedeelte (= 50% in totaal en minstens 50% voor iedere proef)
  - actief participeert aan het onderdeel module II
  - 60% behaalt voor module III ( reanimatie).


  Aan deze kandidaat wordt een bekwaamheidsgetuigschrift van 3 jaar toegekend welke ingaat op 30 juni eerstvolgend op de data waarop de proeven werden afgenomen.


  B. Bekwaamheidsgetuigschrift met een geldigheidsduur van één jaar wanneer de kandidaat:

  voldoet aan alle voorwaarden van (module II en III) behalve aan de voorwaarde van 50% voor iedere proef van module I (zwemgedeelte). In dit geval wordt een bekwaamheidsgetuigschrift toegekend van één jaar welke eveneens ingaat op 30 juni eerstvolgend op de data waarop de proeven werden afgenomen.

  C. Herexamen

  Een kandidaat die niet slaagt = puntentotaal kleiner dan 50% voor module I(zwemgedeelte) en of een puntentotaal kleiner dan 60% voor module III(reanimatie) heeft recht op een herexamen.
  Hij bekomt vrijstelling voor de modules waarvoor hij de minimale score haalde ( module I: 50%; module III: 60%) De datum van het herexamen wordt vastgelegd door het Wobra. Als de kandidaat na herexamen nog altijd niet voldoet aan de voorwaarden beschreven onder IX.18 A of B dan wordt aan de kandidaat geen bekwaamheidsgetuigschrift toegekend.

  Een herexamenwordt steeds afgelegd voor de volledige module.

  De kandidaat kan wel opnieuw inschrijven voor een volledig nieuwe bekwaamheidsproef indien de organisatie dit toelaat. De kandidaat dient echter wel alle proeven opnieuw af te leggen (geen vrijstelling). Deze regeling kan ook gebruikt worden voor kandidaten die een attest hebben bekomen voor één jaar maar toch wensen deel te nemen om te proberen een attest voor 3 jaar te bekomen.

  De periode van mogelijkheid tot examens of herexamens eindigen op de dag van de laatst georganiseerde bekwaamheidsproef (alternatieve datum). Voor alle tijdsgebonden proeven, zowel voor de reguliere cursus als voor de bekwaamheidsproeven wordt een tijdsafwijking toegestaan van 1,00 sec.

::Terug::

Resultaten bekwaamheidsproeven

Resultaten BP 8 oktober 2017 (na herexamen)
Resultaten BP 22 oktober 2017 (na herexamen)
Resultaten BP 26 november 2017 (na herexamen)
Resultaten BP 3 december 2017 (na herexamen)
Resultaten BP 17 maart 2018 (na herexamen)

::Terug::

© 2017 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).