Inschrijven

Een overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten kan u hier terugvinden : rechtmatig ingeschreven kandidaten (update 29/09).

Gelet op het hoge aantal rechtmatig ingeschreven kandidaten werden de inschrijvingen voor het nieuwe opleidingsjaar 2017 - 2018 vervroegd afgesloten.

Een kandidaat is pas rechtmatig ingeschreven wanneer hij/zij aan alle voorwaarden voldoet!!. Enkel kandidaten die met alles in orde zijn worden tot de lessen toegelaten!!!

De cursus basisopleiding Redder aan Zee bedraagt 50 lessen (praktijk en theorie). De lessen en evaluaties worden altijd gepland in het weekend en dit op zaterdagen (uitzonderlijk op een zondag).

Aanvang opleiding: 2/09/17

Einde opleiding: voorzien eind maart 2018

Een kandidaat kan kiezen uit vier centra om de opleiding te volgen: Oostende, Brugge, Koksijde en Kortrijk.

A. Praktijk
De lessenroosters praktijk voor alle centra zullen op onze site worden gepubliceerd vr 2/09/17 .

De eerste praktijkles op zaterdag 02/9/2017 grijpt plaats op volgende locaties:
- centrum Kortrijk : Grote vergaderzaal (op het tweede verdiep) van de Sportcampus, Lange Munte Bad Godesberglaan 22 8500 Kortrijk van 08u tot 9u (geen zwemgerief nodig).
- centrum Brugge : Provincieraadszaal Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries van 13u tot 15u (geen zwemgerief nodig).
- centrum Koksijde : Het Gemeentelijk Zwembad te Koksijde van 18u30 tot 20u (zwemgerief meehebben!).
- centrum Oostende : Stedelijk zwembad te Oostende van 08u tot 10u (zwemgerief meehebben!).

Er worden geen uitnodigingen verstuurd voor deze eerste praktijkles. De kandidaten dienen zich spontaan aan te bieden in het door hen gekozen praktijkcentrum. Op de site zal de lijst van rechtmatig ingeschreven kandidaten worden gepubliceerd. Deze lijst zal wekelijks worden aangepast, eerste publicatie is voorzien vanaf 10 augustus.

Alle informatie omtrent de opleiding verloopt via onze site!!!!!

Op 02/09/2017 zal naargelang het aantal inschrijvingen de groepsindeling voor de volgende praktijklessen worden opgemaakt.

B. Theorie

De theoretische lessen worden gespreid over vijf zaterdagen. Ze vangen aan op 16/09/17 voor de centra Oostende, Brugge, Kortrijk en Koksijde.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2017;


 • Een inschrijvingsrecht van 210 euro betalen voor de kandidaten zonder vrijstelling en 195 euro voor de kandidaten met vrijstelling (inbegrepen verplichte Lycra-uniform ter waarde van 25), te storten op rekeningnummer IBAN: BE55 0680 5130 5044 van de v.z.w. WOBRA en dit vr 02/09/2017. Na deze datum is inschrijven enkel mogelijk mits het betalen van een administratieve meerkost van 10 euro (er is geen meerkost verschuldigd voor betalingen met uiterste valutadatum 5/09/17). Vermeld duidelijk op het overschrijvingsformulier bij de mededeling de naam, voornaam en geboortedatum van de kandidaat. "Vrijstelling": het betreft hier de vrijstelling voor het theoretisch gedeelte, dit kan enkel voor de kandidaten die over het desbetreffende attest van het WOBRA beschikken.


 • Kandidaten in het bezit van een geldig brevet "Hoger Redder" bekomen vrijstelling voor hoofdstuk 7 (theorie reanimatie). Zij worden eveneens vrijgesteld voor het onderdeel grepen en transporttechnieken van module II (praktijkproeven zwembad).
  Zij zijn niet vrijgesteld voor knopenleer van module II en praktijk reanimatie (module III). Zij worden ook vrijgesteld van het volgen van een aantal lesuren praktijk. De vrijstelling voor het niet volgen van een aantal uren praktijk gebeurt in samenspraak met de praktijkverantwoordelijke(n).
  Het inschrijvingsrecht voor deze kandidaten is zoals voor de andere kandidaten met vrijstelling 195 euro.


 • Een kandidaaat is pas rechtmatig ingeschreven wanneer hij/zij aan alle voorwaarden voldoet!


 • Het inschrijvingsgeld ,na aftrek van een administratieve kost van 25, wordt terugbetaald aan de cursisten die vr de aanvang van de eerste les (02/09/2017) schriftelijk hun deelname annuleren om reden van overmacht zoals ziekte, werk- en familiale omstandigheden. Het bewijsstuk dient steeds bij de aanvraag tot terugbetaling te worden gevoegd. Na aanvang van de cursus op 02/09/17 is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk onder strikte voorwaarden.


Toelichting bij de leeftijdsvoorwaarde " minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2017" betekent dat :

a) kandidaten die 16 jaar zijn vr 1 juli kunnen zowel aangesteld worden voor de maanden juli en augustus 2018 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

b) kandidaten die 16 jaar worden in de maand juli tot en met 1 augustus kunnen enkel aangesteld worden voor de maand augustus 2018 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

::Terug::

Examenmodaliteiten - en data

Het examen bestaat uit drie delen:

Deel 1 : Theorie
Deel 2 : Praktijk zwemmen, reanimatie + EHBO, module II (reddersprong, knopenleer, vervoersgrepen, bevrijdings- en transporttechnieken)
Deel 3 : Een zeezwemproef

Het is pas wanneer door de deiberatiejury beslist wordt dat een kandidaat voor alle drie de delen is geslaagd dat het
Brevet van "Redder aan Zee" wordt toegekend.

Na het slagen in deel 1 en 2 wordt aan de kandidaat een attest uitgereikt dat hem moet toelaten als strandredder te fungeren
voor het zomerseizoen 2018. Dit attest heeft slechts een geldigheidsduur van n jaar.

Het examen werkt onder het systeem van periodieke eliminatie. Dit betekent dat wanneer de deliberatiejury beslist dat een kandidaat
voor n deel niet slaagt hij automatisch uitgeschakeld is voor de volgende delen.

Ieder deel (theorie, praktijk en zeezwemproef) biedt bij niet slagen, de mogelijkheid tot een tweede kans (herexamen).

Kandidaten die niet slagen voor of deelnemen aan de eerste zittijd dienen 10 te betalen om te kunnen deelnemen aan de tweede zittijd. €10 voor deelname aan de tweede zittijd theorie, €10 voor deelname aan de tweede zittijd praktijk en €10 voor deelname aan de tweede zittijd zeezwemproef. De bedragen dienen op de dag van de tweede zittijd ter plaatse te worden betaald.

Een getuigschrift van "Redder aan Zee" moet 3 jaar na het behalen steeds vergezeld zijn van een recent
bekwaamheidsgetuigschrift. De duur van het getuigschrift wordt gerekend vanaf het jaar waarin het attest werd behaald.


Examendata theorie:
 • examen : 18/11/2017 (9u - 13u)
 • herexamen: 13/01/2018 (9u - 13u)
Examendata praktijk zwemmen:

Alle examens praktijk grijpen plaats in maart 2018. Hiervoor kunnen alle zaterdagen of zondagen in aanmerking komen. Een definitieve regeling wordt gedurende het opleidingsjaar via onze site bekendgemaakt.

::Terug::

Lessenroosters

Lessenroosters theorie: Lessenroosters praktijk: De lessenroosters worden steeds gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd. Alle praktijkexamens zwemmen worden georganiseerd in het Stedelijk zwembad te Oostende.

::Terug::

Centruminformatie


Algemeen :

In de loop van september zullen de rechtmatig ingeschreven kandidaten een trainingskaart ontvangen.

Deze trainingskaart dient volledig en naar behoren ingevuld te worden samen met een recente foto. De kandidaten kunnen op vertoon van
hun trainingskaart, tijdens de vrije oefeningen, een vermindering krijgen op het inkomgeld.

::Terug::

Cursussen theorie


Hoofdstuk 1: (2 uur) Organisatie, structuur strandreddingsdienst, wetgeving en reglementering, rechten en plichten van de redder.

louter informatief: de volledige afsprakenregeling
Presentatie hoofdstuk 1

Download cursus :

Hoofdstuk 2 : (2 uur) Communicatie : verbale, non-verbale en professionele communicatie.


Download cursus :

Hoofdstuk 3 : (2uur) Getijden en stromingsleer

handouts hoofdstuk 3
Download cursus :

Hoofdstuk 4 : (4 uur) Gevaarsituaties met betrekking tot water in het algemeen, specifieke gevaarsituaties aan zee, maritieme meteorologie.

Presentatie hoofdstuk 4
Download cursus :

Hoofdstuk 5 : (2 uur) Werk- en hulpmiddelen bij het redden aan zee.

Download cursus :

Hoofdstuk 6 : (2 uur) Kennis van boten en motoren, vaartechniek

powerpointpresentatie

Download cursus :

Hoofdstuk 7 : (4 uur) Reanimatie en EHBO

 • Reanimatie, elementaire kennis van de bloedsomloop, ademhalings- en zenuwstelsel.
 • Fysiopathologische proces van verdrinking, fasen, oorzaken en gevolgen.
 • Eerste hulp bij ongevallen (algemeen)

Onderstaande videobeelden werden door het Wobra gemaakt als aanvulling op de bestaande cursus. Bedoeling is om de kandidaten te ondersteunen in het verder instuderen en inoefenen van de diverse reanimatietchnieken.

OPGELET : Bij zelfstudie is het gebruik van levende slachtoffers een nuttig hulpmiddel om de volgorde van de handelingen in te oefenen, maar het is niet toegelaten om effectieve beademingen en borstcompressies toe te passen!!
Om deze cursus te bekomen dient u een email te sturen naar dit mailadres.

::Terug::

Praktijkproeven

Algemeen
  Proeven af te leggen in het zwembad in zwembroek/badpak met WOBRA lycra t-shirt.

  Module 1: Zwemgedeelte

  Zwemproeven in het zwembad. De zwemproef bestaat uit verschillende onderdelen. Al dan niet uit te voeren in continue vorm.

  Proefonderdeel 1: Simulatie van het redden van een drenkeling boven water
  Start in het ondiep gedeelte van het bad (rug tegen en beide handen op de kade). Op het startsignaal lopen de kandidaten tot aan het aangeduid 10 meterpunt. Vervolgens zwemmen de kandidaten in spurttempo naar de overzijde van het bad (50 meter). Zij nemen in n vloeiende beweging een stilliggende bal vanaf de kade en zwemmen met deze bal (voortdurend boven water) in ruglingse houding tot aan het 10 meterpunt (90m). Vervolgens lopen zij met de bal in beide handen en leggen de bal op de kade. De bal wordt met beide handen vastgehouden tot bal op de kade wordt gelegd.

  Proefonderdeel 2: 200m vrije stijl (borstcrawl* of schoolslag)
  Opmerking: de proef wordt afgelegd in n en dezelfde stijl, zonder onderbreking.
  *borstcrawl: indien deze zwemstijl wordt gekozen dient de kandidaat na maximaal 5 armbewegingen, minstens 1 maal de ogen gezicht duidelijk en voldoende lang voorwaarts te richten.

  Proefonderdeel 3: Simulatie van het redden van een drenkeling onder water (=popproef)
  Start in het ondiep gedeelte van het bad (rug tegen en beide handen op de kade). De kandidaten lopen tot aan het aangeduid 10 meterpunt. Zij zwemmen vervolgens naar de overzijde van het bad waar zij een pop, waarvan het te verplaatsen gewicht dat van een drenkeling benadert, vanuit een diepte van ongeveer 4,5 meter bovenhalen, en vervoeren in kopgreep over een afstand van 25 meter, hoofd pop steeds boven water. Pop afgeven aan de zijkant van het bad.

  Module 2: Uitvoeringstechnieken

  • Bevrijdingsgrepen in het water
  • Vervoergrepen in het water
  • Transporttechnieken op het droge
  • Praktijk knopenleer
  • reddersprong


  Kandidaten in het bezit van een geldig brevet "hoger redder" krijgen vrijstelling voor deze module met uitzondering van
  knopenleer.

  Module 3: Praktijk reanimatie en EHBO


::Terug::

Module II

Richtlijnen voor het evalueren van module II

::Terug::

Examenresultaten

Resultaten theorie :

Examen theorie:Herexamen theorie :

Resultaten praktijk :Resultaten Zeezwemproeven :

::Terug::

Zeezwemproef

Beschrijving van de proef : Op startsignaal lopen de kandidaten vanaf een gezamenlijke startplaats naar zee toe. In functie van wind en stroming bepalen ze vrij hun zwemkoers naar een boot, die op ongeveer 200 meter van de waterlijn is aangemeerd, en die ze moeten ronden. Vervolgens zwemmen ze terug naar het strand. Eenmaal op het strand lopen de kandidaten naar en rond de startplaats (mast ), om vervolgens een tweede keer dit parcours af te leggen. Wanneer ze echter voor de tweede keer rond de boot hebben gezwommen wordt hen vanuit de boot een bal aangereikt (simulerend het hoofd van een drenkeling). Hiermee zwemmen ze in ruglingse stijl (enkel beenslag) met de bal in kopgreep naar de kust toe. De bal moet met zijn volledige omtrek tijdens het zwemmen steeds boven water zijn. Pas op heuphoogte draaien de kandidaten zich om en brengen de ontvangen bal in beide handen tot bij de jury. De proef kan, indien de jury dit beslist, ook zonder bal worden uitgevoerd. In dit geval dienen de kandidaten dan bij het ruglings zwemmen beide polsen boven water te houden. Door het niet naleven van de opgelegde modaliteiten, riskeren de kandidaten 30 seconden straftijd per overtreding.

Een kandidaat slaagt : Wanneer de proef volledig wordt afgelegd volgens de modaliteiten zoals hiervoor beschreven en dit binnen een vooropgestelde tijdslimiet. Deze tijdslimiet is een variabel gegeven en wordt per proef in functie van wind, stroming en golfslag telkens opnieuw bepaald. Wie niet slaagt in de zeezwemproef heeft recht op een herexamen. Het niet slagen voor het herexamen betekent automatisch dat de betrokken kandidaat voor het geheel van de opleiding niet is geslaagd. De opleidingsdirecteur of bij afwezigheid de adjunct-opleidingsdirecteur beslissen na de nodige adviezen te hebben ingewonnen of de proef op de voorgestelde datum al dan niet kan plaatsgrijpen. Wanneer door omstandigheden de proef dient te worden afgelast wordt er zo spoedig mogelijk een vervangdatum via de site medegedeeld. Omstreeks 16 uur op de dag van de zeezwemproef verschijnt een last minute bericht (website, Facebook en Twitter) om mee te delen of de zeezwemproef al dan niet zal plaatsgrijpen.

Inschrijven voor zeezwemproef zomer 2018 :

Inschrijven voor de zeezwemproeven van 2018 is nog niet mogelijk.

Volgende procedure dient op de dag van de zeezwemproef te worden gevolgd:

 • Inschrijven in de hall van het stedelijk zwembad vanaf 18u tot 18u50;
 • Op vertoon van uw identiteitskaart krijgt u een genummerde cap. Deze cap wordt onmiddellijk op het einde van de proef bij aankomst op het strand afgegeven. Bij verlies cap dient een kost van 10 te worden betaald;
 • Op beide bovenarmen wordt het capnummer nogmaals geschreven. Maak bij aankomst dus je beide bovenarmen vrij;
 • Volgende groepskleedkamers zijn onder voorbehoud voorzien : 11A en 11B voor de dames en 12A en 12B voor de heren. Gebruik nooit de individuele kleedruimtes en kleedkastjes. Laat ook geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers;
 • Voor gebruik van de omkleedruimtes en douches dient u bij inschrijving 1 te betalen (gepast geld).
 • De kandidaten zullen worden ingedeeld in twee groepen. Groep 1 dient stipt aan de startplaats aanwezig te zijn om 19u15. Groep 2 start ongeveer een tiental minuten na aankomst eerste groep. De volgorde van inschrijving bepaalt in welke groep je zit;
 • Zorg dat je in afwachting van de start voldoende warm bent gekleed. Groep 2 kan in afwachting van hun start boven in de inkomhal van het zwembad verblijven. U dient zich spontaan te begeven naar de startplaats op het strand;
 • Voor het afleggen van de zeezwemproef is een lycra t-shirt en zwembril toegelaten;
 • Bij opgave tijdens de proef dienen de kandidaten zich spontaan aan te bieden aan onze tijdopnemers die aan de startplaats ter hoogte van de mirador staan opgesteld;
 • Bij aankomst van de zeezwemproef geeft u onmiddellijk de bal en de cap af, nadien kan u zich gaan douchen in het zwembad. U hoeft niet langer te blijven. De resultaten van de zeezwemproef zullen nadien via de site worden medegedeeld;
 • Bereidt u goed voor op de zeezwemproef. Voelt u zich niet fit op de dag van de proef deel ons dit mede. Misschien kunnen wij ,indien mogelijk, uw inschrijving verplaatsen;
 • Om uw hoofd tegen plotse temperatuurschommelingen te beschermen draag een extra badmuts onder de genummerde cap;
 • Wanneer tijdens de proef een jurylid oordeelt dat een kandidaat niet meer in staat is, zonder gezondheidsrisico de proef verder af te leggen, dan mag het jurylid om veiligheidsredenen de kandidaat verplichten de proef te stoppen;


Videozone :

Om jullie een beeld te geven hoe de zeezwemproeven in zijn werk gaan hebben we onderstaande reportages geplaatst.
 • Redder voor n dag - Bart Schols nieuwsanker VRT : reportage

 • Reportage Focus WTV naar aanleiding van de zeezwemproeven van 2014.

::Terug::

2017 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).