Inschrijven

De inschrijvingen voor het opleidingsjaar 2018 - 2019 zijn afgesloten.Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2018;


 • Een inschrijvingsrecht van 210 euro betalen voor de kandidaten zonder vrijstelling en 195 euro voor de kandidaten met vrijstelling (inbegrepen verplicht les- en examenuniform), te storten op rekeningnummer IBAN: BE55 0680 5130 5044 van de v.z.w. WOBRA en dit vóór 01/09/2018. Na deze datum is inschrijven enkel mogelijk mits het betalen van een administratieve meerkost van 10 euro (er is geen meerkost verschuldigd voor betalingen met uiterste valutadatum 5/09/18). Vermeld duidelijk op het overschrijvingsformulier bij de mededeling de naam, voornaam en geboortedatum van de kandidaat. "Vrijstelling": het betreft hier de vrijstelling voor het theoretisch gedeelte, dit kan enkel voor de kandidaten die over het desbetreffende attest van het WOBRA beschikken.


 • Kandidaten in het bezit van een geldig brevet "Hoger Redder" bekomen vrijstelling voor hoofdstuk 7 (theorie reanimatie). Zij worden eveneens vrijgesteld voor het onderdeel grepen en transporttechnieken van module II (praktijkproeven zwembad).
  Zij zijn niet vrijgesteld voor knopenleer van module II en praktijk reanimatie (module III). Zij worden ook vrijgesteld van het volgen van een aantal lesuren praktijk. De vrijstelling voor het niet volgen van een aantal uren praktijk gebeurt in samenspraak met de praktijkverantwoordelijke(n).
  Het inschrijvingsrecht voor deze kandidaten is zoals voor de andere kandidaten met vrijstelling 195 euro.


 • Kandidaten met een getuigschift “ bachelor in de geneeskunde”, getuigschrift “ bachelor in de verpleegkunde” of geldig brevet van “hulpverlener- ambulancier” bekomen, op basis van een eerder verworven kwalificatie (EVK) , een vrijstelling voor theorie HF7. Zij zijn niet vrijgesteld voor de praktijk reanimatie-EHBO. Het nodige bewijsmateriaal moet vóór aanvang van de eerste theorieles worden overgemaakt.


 • Een kandidaaat is pas rechtmatig ingeschreven wanneer hij/zij aan alle voorwaarden voldoet!


 • Het inschrijvingsgeld ,na aftrek van een administratieve kost van €25, wordt terugbetaald aan de cursisten die vóór de aanvang van de eerste les (01/09/2018) schriftelijk hun deelname annuleren om reden van overmacht zoals ziekte, werk- en familiale omstandigheden. Het bewijsstuk dient steeds bij de aanvraag tot terugbetaling te worden gevoegd. Na aanvang van de cursus op 01/09/18 is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk onder strikte voorwaarden.


Toelichting bij de leeftijdsvoorwaarde " minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2018" betekent dat :

a) kandidaten die 16 jaar zijn vóór 1 juli kunnen zowel aangesteld worden voor de maanden juli en augustus 2019 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

b) kandidaten die 16 jaar worden in de maand juli tot en met 1 augustus kunnen enkel aangesteld worden voor de maand augustus 2019 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

::Terug::

Examenmodaliteiten - en data

Het examen bestaat uit drie delen:

Deel 1 : Theorie
Deel 2 : Praktijk zwemmen, reanimatie + EHBO, module II (reddersprong, knopenleer, vervoersgrepen, bevrijdings- en transporttechnieken)
Deel 3 : Een zeezwemproef

Het is pas wanneer door de deiberatiejury beslist wordt dat een kandidaat voor alle drie de delen is geslaagd dat het
Brevet van "Redder aan Zee" wordt toegekend.

Na het slagen in deel 1 en 2 wordt aan de kandidaat een attest uitgereikt dat hem moet toelaten als strandredder te fungeren
voor het zomerseizoen 2019. Dit attest heeft slechts een geldigheidsduur van één jaar.

Het examen werkt onder het systeem van periodieke eliminatie. Dit betekent dat wanneer de deliberatiejury beslist dat een kandidaat
voor één deel niet slaagt hij automatisch uitgeschakeld is voor de volgende delen.

Ieder deel (theorie, praktijk en zeezwemproef) biedt bij niet slagen, de mogelijkheid tot een tweede kans (herexamen).

Kandidaten die niet slagen voor of deelnemen aan de eerste zittijd dienen €10 te betalen om te kunnen deelnemen aan de tweede zittijd. €10 voor deelname aan de tweede zittijd theorie, €10 voor deelname aan de tweede zittijd praktijk en €10 voor deelname aan de tweede zittijd zeezwemproef. De bedragen dienen op de dag van de tweede zittijd ter plaatse te worden betaald.

Een getuigschrift van "Redder aan Zee" moet 3 jaar na het behalen steeds vergezeld zijn van een recent
bekwaamheidsgetuigschrift. De duur van het getuigschrift wordt gerekend vanaf het jaar waarin het attest werd behaald.


Examendata theorie:
 • examen : 17/11/2018 (9u - 13u)
 • herexamen: 12/01/2019 (9u - 13u)
Examendata praktijk zwemmen:

 • zaterdag 16 maart 2019 : praktijkexamen centrum Oostende + deel centrum Koksijde (inschrijven eerste zwemgroep vanaf 7u15)
 • zondag 17 maart 2019 : praktijkexamen centrum Brugge + deel centrum Koksijde (inschrijven eerste zwemgroep vanaf 16u30)
 • zaterdag 23 maart 2019 : praktijkexamen centrum Kortrijk + BP uitzonderingsgroep (inschrijven eerste zwemgroep vanaf 17u30)
 • zondag 24 maart 2019 : praktijkherexamens centrum Oostende + Brugge (inschrijven eerste groep vanaf 16u30)
 • zaterdag 30 maart 2019 : praktijkherexamens centrum Kortrijk + Koksijde + herexamens BP uitzonderingsgroep (inschrijven eerste groep vanaf 18u)
 • zondag 31 maart 2019 : reservedatum
Deze planning is indicatief en kan als gevolg van gewijzigde omstandigheden steeds aangepast worden.

::Terug::

Lessenroosters

Lessenroosters theorie: Lessenroosters praktijk: De lessenroosters worden steeds gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd. Alle praktijkexamens zwemmen worden georganiseerd in het Stedelijk zwembad te Oostende.

::Terug::

Centruminformatie


Algemeen :

In de loop van september zullen de rechtmatig ingeschreven kandidaten een trainingskaart ontvangen.

Deze trainingskaart dient volledig en naar behoren ingevuld te worden samen met een recente foto. De kandidaten kunnen op vertoon van
hun trainingskaart, tijdens de vrije oefeningen, een vermindering krijgen op het inkomgeld.

::Terug::

Cursussen theorie


Hoofdstuk 1: (2 uur) Organisatie, structuur strandreddingsdienst, wetgeving en reglementering, rechten en plichten van de redder.


Hoofdstuk 2 : (2 uur) Communicatie : verbale, non-verbale en professionele communicatie.Hoofdstuk 3 : (2uur) Getijden en stromingsleerHoofdstuk 4 : (4 uur) Gevaarsituaties met betrekking tot water in het algemeen, specifieke gevaarsituaties aan zee, maritieme meteorologie.


Hoofdstuk 5 : (2 uur) Werk- en hulpmiddelen bij het redden aan zee.


Hoofdstuk 6 : (2 uur) Kennis van boten en motoren, vaartechniek
Hoofdstuk 7 : (4 uur) Reanimatie en EHBO

 • Reanimatie, elementaire kennis van de bloedsomloop, ademhalings- en zenuwstelsel.
 • Fysiopathologische proces van verdrinking, fasen, oorzaken en gevolgen.
 • Eerste hulp bij ongevallen (algemeen)

Onderstaande videobeelden werden door het Wobra gemaakt als aanvulling op de bestaande cursus. Bedoeling is om de kandidaten te ondersteunen in het verder instuderen en inoefenen van de diverse reanimatietchnieken.

OPGELET : Bij zelfstudie is het gebruik van levende slachtoffers een nuttig hulpmiddel om de volgorde van de handelingen in te oefenen, maar het is niet toegelaten om effectieve beademingen en borstcompressies toe te passen!!

::Terug::

Praktijkproeven

Algemeen
  Proeven af te leggen in het zwembad in zwembroek/badpak met Wobra les-en examenuniform.

  MODULE I: ZWEMGEDEELTE (100 punten)

  De zwemproef bestaat uit verschillende proefonderdelen, die aansluitend en zonder rustpauze tussen de onderdelen dienen te worden afgelegd (continue proef). Totale afstand is 375 m . De eerste 50m dient te worden afgelegd in minder dan of gelijk aan 55 seconden (zie proefonderdeel 1). De totaaltijd van alle proeven moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 8 minuten en 45 seconden.

  Proefonderdeel 1 : Simulatie van het redden van een drenkeling “boven water”(100m)

  Start in het ondiep gedeelte van het bad (rug tegen en beide handen op de kade). Op het startsignaal lopen de kandidaten tot aan het aangeduid 10 meterpunt. Vervolgens zwemmen de kandidaten in spurttempo naar de overzijde van het bad (in minder dan of gelijk aan 55 seconden). Zij nemen in één vloeiende beweging een stilliggende bal vanaf de kade en zwemmen met deze bal in beide handen (voortdurend boven water) in ruglingse houding tot aan het 10 meterpunt (90m). Vervolgens lopen zij voorwaarts met de bal in beide handen en leggen de bal zachtjes op de kade waarna proefonderdeel 2 start zonder rustpauze.

  Proefonderdeel 2 : 200 m vrije stijl (borstcrawl*, schoolslag)

  In proefonderdeel 2 dienen de kandidaten 200m te zwemmen in vrije stijl (borstcrawl* of schoolslag). De keerpunten (na 50, 100 en 150m) dienen te gebeuren door het aantikken met minstens één hand tegen de kademuur of door het uitvoeren van een tuimelkeerpunt. Bij aankomst na 200m dient de kandidaat met minstens één hand de kade te raken vooraleer te starten met het loopgedeelte van proefonderdeel 3 (zonder rustpauze).

  Proefonderdeel 3 : Simulatie van het redden van een drenkeling “onder water” (=popproef) (75m)

  De kandidaat vertrekt terug al lopend tot aan het aangeduid 10 meter punt. Vervolgens zwemt hij of zij tot aan de overzijde van het bad, waar op een diepte van ongeveer 4,5m een reddingspop op de bodem ligt. De pop heeft een lichaamsgewicht van een gemiddelde drenkeling. Met een eendenduik haalt de kandidaat in één beweging de pop naar boven (meerdere pogingen worden niet toegestaan). De pop wordt vervolgens in kopgreep over een afstand van 25m vervoerd. Het hoofd van de pop dient vanaf het bovenkomen tot aan het afgeven aan de zijdelingse kade van het bad, steeds boven water te zijn. De eindtijd wordt bepaald van zodra de kandidaat het 25m punt heeft bereikt.

  Voor ieder proefonderdeel kiest de kandidaat voor een bepaalde zwemstijl (schoolslag of borstcrawl*). Tijdens een proefonderdeel mag er niet van zwemstijl worden gewisseld. borstcrawl*: indien deze zwemstijl wordt gekozen voor een proefonderdeel dient de kandidaat na maximaal 5 armbewegingen, minstens 1 maal de ogen en gezicht duidelijk en voldoende lang voorwaarts te richten (minstens 2 seconden).

  Puntentelling :

  tijd
  punten
  < 6'16"
  100
  van 6'16" tot en met 6'30"
  95
  van 6'31" tot en met 6'45"
  90
  van 6'46" tot en met 7'00"
  85
  van 7'01" tot en met 7'15"
  80
  van 7'16" tot en met 7'30"
  75
  van 7'31" tot en met 7'45"
  70
  van 7'46" tot en met 8'00"
  65
  van 8'01" tot en met 8'15"
  60
  van 8'16" tot en met 8'30"
  55
  van 8'31" tot en met 8'45"
  50

  Opmerking :

  • Het niet uitvoeren van de proeven volgens de vooropgestelde modaliteiten kunnen aanleiding tot straftijden en/of sancties. De richtlijnen mbt het toekennen van straftijden en/of sancties zullen tijdens de praktijklessen worden toegelicht en kunnen ook op onze website worden geraadpleegd.

  • De examens en herexamens dienen te worden afgelegd in het Wobra les-en examenuniform. Het uniform mag niet worden aangepast. Wijzigingen zijn enkel toegestaan mits schriftelijke toelating van de opleidingsdirecteur.

  • Ons huishoudelijk reglement voorziet voor alle tijdsgebonden proeven een tijdsafwijking van 1,00 seconde.


  Video :

  • Naar aanleiding van de praktijkexamens (cursusjaar 2017-2018) werd in het examencentrum te Oostende een filmpje gemaakt met alle belangrijke stappen die de kandidaten voor module I dienen te kennen en te volgen. De film kan u HIER bekijken.


  MODULE II: UITVOERINGSTECHNIEKEN (100 punten)

  • Bevrijdingsgrepen in het water (20 punten)
  • Vervoergrepen in het water (20 punten)
  • Transporttechnieken op het droge (20 punten)
  • Praktijk knopenleer (20 punten)
  • reddersprong (20 punten)

  Kandidaten in het bezit van een geldig brevet "hoger redder" krijgen vrijstelling voor deze module met uitzondering van knopenleer.

  Een kandidaat slaagt indien hij of zij 50% behaalt voor ieder onderdeel. Niet slagen voor het examen van Module II betekent herexamen voor alle onderdelen van Module II.


  MODULE III: PRAKTIJK REANIMATIE EN EHBO (100 punten)

  Om voor deze module te slagen dient een kandidaat minstens 60% te behalen voor het geheel van module III ( waarbij een minimumscore voor Deel 1 reanimatie: 50/80 en een minimumscore voor Deel 2 EHBO : 10/20). Bij niet slagen voor het examen dient op het voorziene herexamen de volledige module te worden afgelegd.


  MODULE IV: ATTITUDE (100 punten)

  Deze module betreft de eindbeoordeling van de gevolgde praktijklessen. Hier worden de attitudes van de kandidaten geëvalueerd over de ganse opleidingsperiode ( motivatie, stiptheid en aanwezigheid, uitvoeren van de opgelegde opdrachten, samenwerking met de andere kandidaten, hoffelijkheid, enz.)

  Een kandidaat die niet de helft haalt voor de eindbeoordeling “attitude” kan niet aan het praktijkexamen deelnemen. Hiervoor dient de centrumverantwoordelijke een gemotiveerd rapport op te maken. Een beroepscommissie ad hoc samengesteld door de opleidingsdirecteur zal oordelen of de afwijzing tot deelname aan de praktijkexamens al dan niet gerechtvaardigd is. De kandidaat krijgt de mogelijkheid om te worden gehoord door de beroepscommissie.


Richtlijnen mbt het toekennen van straftijden

Slagen voor de praktijkproeven
  Om te slagen moet de cursist:

 • Slagen voor module I
 • 50% behalen voor alle onderdelen van Module II (= slagen voor module II)
 • 60% behalen voor Module III (= slagen voor module III)
 • 50% behalen voor Module IV (attitude)

 • Cursisten die voor Module I niet slagen mogen wel deelnemen aan Module II(uitvoeringstechnieken) en Module III (reanimatie en EHBO).
  Cursisten die niet slagen voor één of meer modules worden toegelaten tot het herexamen. Het herexamen bestaat
  uit het afleggen van alle modules waarvoor men niet was geslaagd.
  De cursist die na het examen en het herexamen niet geslaagd is, maar wel 50% behaalde in het theoretisch gedeelte
  geniet een blijvende vrijstelling voor het theoretisch gedeelte van de opleiding.

::Terug::

Module II

Richtlijnen voor het evalueren van module II

::Terug::

Examenresultaten

Resultaten theorie :

Examen theorie:

Resultaten theorie na deliberatie
Informatie met betrekking tot de publicatie en interpretatie van de examenresultaten theorie

Herexamen theorie :

Resultaten herexamen theorie (na deliberatie)

Resultaten praktijk :

Resultaten praktijk centrum Oostende (na herexamens)
Resultaten praktijk centrum Koksijde (na herexamens)
Resultaten praktijk centrum Brugge (na herexamens)
Resultaten praktijk centrum Kortrijk (na herexamens)


Resultaten Zeezwemproeven :
Resultaten zeezwemproef 7 juli 2019 (Groep 1 + 2)
Resultaten zeezwemproef 8 augustus 2019 (Groep 1 + 2)

::Terug::

Zeezwemproef

Beschrijving van de proef :
Op startsignaal lopen de kandidaten vanaf een gezamenlijke startplaats naar zee toe. In functie van wind en stroming bepalen ze vrij hun zwemkoers naar een boot, die op ongeveer 200 meter van de waterlijn is aangemeerd, en die ze moeten ronden. Vervolgens zwemmen ze terug naar het strand. Eenmaal op het strand lopen de kandidaten naar en rond de startplaats (mast ), om vervolgens een tweede keer dit parcours af te leggen. Wanneer ze echter voor de tweede keer rond de boot hebben gezwommen wordt hen vanuit de boot een bal aangereikt (simulerend het hoofd van een drenkeling). Hiermee zwemmen ze in ruglingse stijl (enkel beenslag) met de bal in kopgreep naar de kust toe. De bal moet met zijn volledige omtrek tijdens het zwemmen steeds boven water zijn. Pas op heuphoogte draaien de kandidaten zich om en brengen de ontvangen bal in beide handen tot bij de jury. De proef kan, indien de jury dit beslist, ook zonder bal worden uitgevoerd. In dit geval dienen de kandidaten dan bij het ruglings zwemmen beide polsen boven water te houden. Door het niet naleven van de opgelegde modaliteiten, riskeren de kandidaten 30 seconden straftijd per overtreding.

Een kandidaat slaagt :
Wanneer de proef volledig wordt afgelegd volgens de modaliteiten zoals hiervoor beschreven en dit binnen een vooropgestelde tijdslimiet. Deze tijdslimiet is een variabel gegeven en wordt per proef in functie van wind, stroming en golfslag telkens opnieuw bepaald. Wie niet slaagt in de zeezwemproef heeft recht op een herexamen. Het niet slagen voor het herexamen betekent automatisch dat de betrokken kandidaat voor het geheel van de opleiding niet is geslaagd. De opleidingsdirecteur beslist na de nodige adviezen te hebben ingewonnen of de proef op de voorgestelde datum al dan niet kan plaatsgrijpen. Wanneer door omstandigheden de proef dient te worden afgelast wordt er zo spoedig mogelijk een vervangdatum via de site medegedeeld. Omstreeks 16 uur op de dag van de zeezwemproef verschijnt een last minute bericht (website, Facebook en Twitter) om mee te delen of de zeezwemproef al dan niet zal plaatsgrijpen.

Inschrijven voor zeezwemproef zomer 2019:

De zeezwemproeven grijpen plaats op zondag 7 juli en maandag 5 augustus 2019 en dit ter hoogte van surfclub "De Kwinte" te Westende (Koning Ridderdijk 100). Surfclub "De Kwinte" is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (tramhalte : Westende Sint-Laureins). De medegedeelde data zijn onder voorbehoud en kunnen door onvoorziene omstandigheden verplaatst worden naar een latere datum. Ook de locatie kan gewijzigd worden. Gelieve hiermee rekening te houden!

Link inschrijvingsformulier: De inschrijvingen werden afgesloten. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Op wekelijkse basis zal een lijst worden gepubliceerd van kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn. Controleer op regelmatige basis de gepubliceerde lijst. De bevestiging van uw inschrijving = naam terugvinden op de inschrijvingslijsten.

Rechtmatig ingeschreven kandidaten zeezwemproeven (update 30/07)

Volgende procedure dient op de dag van de zeezwemproef te worden gevolgd:

 • Inschrijven gebeurt aan surfclub "De Kwinte" te Westende thv garages zeezijde vanaf 17u30 tot 19u15;
 • Op vertoon van uw identiteitskaart krijgt u een genummerde cap. Deze cap wordt onmiddellijk op het einde van de proef bij aankomst op het strand afgegeven. Bij verlies cap dient een kost van 10€ te worden betaald;
 • Er zijn groepskleedkamers voorzien (damens en heren). Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de groepskleedkamers;
 • Voor gebruik van de omkleedruimtes en douches dient elke deelnemer bij inschrijving 1€ te betalen (gepast geld).
 • De kandidaten zullen worden ingedeeld in twee groepen. Groep 1 dient stipt aan de startplaats aanwezig te zijn om 19u20. Groep 2 start ongeveer een tiental minuten na aankomst eerste groep. De volgorde van inschrijving bepaalt in welke groep je zit;
 • Zorg dat je in afwachting van de start voldoende warm bent gekleed. Groep 2 kan in afwachting van hun start in de surfclub verblijven. U dient zich spontaan te begeven naar de startplaats op het strand;
 • De proeven dienen te worden afgelegd in dezelfde kledij zoals het praktijkexamen in het zwembad, dus in het Wobra les-en examenuniform. Zwembril is eveneens toegelaten;
 • Bij opgave tijdens de proef dienen de kandidaten zich spontaan aan te bieden aan onze tijdopnemers die aan de startplaats ter hoogte van de mirador staan opgesteld;
 • Bij aankomst van de zeezwemproef geeft u onmiddellijk de bal en de cap af, nadien kan u zich gaan douchen in de surfclub. Douches zijn aanwezig in de groepskleedkamers. U hoeft niet langer te blijven. De resultaten van de zeezwemproef zullen nadien via de site worden medegedeeld;
 • Bereid u goed voor op de zeezwemproef. Voelt u zich niet fit op de dag van de proef deel ons dit mede. Misschien kunnen wij ,indien mogelijk, uw inschrijving verplaatsen;
 • De zeezwemproef zal plaatsgrijpen ter hoogte van de badzone aan de Flandrialaan (Reddingspost 12), vlak naast de surfclub in oostelijke richting;
 • Om uw hoofd tegen plotse temperatuurschommelingen te beschermen draag een extra badmuts onder de genummerde cap;
 • Wanneer tijdens de proef een jurylid oordeelt dat een kandidaat niet meer in staat is, zonder gezondheidsrisico de proef verder af te leggen, dan mag het jurylid om veiligheidsredenen de kandidaat verplichten de proef te stoppen;


Voorafgaand aan de zeezwemproeven zullen 2 zeezwemlessen worden georganiseerd. Deze lessen grijpen plaats te Bredene ter hoogte van strandpost 1. Aanmelden, omkleedruimtes, douches en briefings grijpen plaats ter hoogte van surfclub "Twins" (gelegen naast strandpost 1 in westelijke richting). De eerste les zal plaatsgrijpen op zaterdag 22 juni 2019, de tweede les zal plaatsgrijpen op woensdag 24 juli 2019.

Er worden maximaal 70 kandidaten toegelaten per les. Indien het maximaal aantal kandidaten voor een bepaalde datum wordt bereikt zal het tijdstip van inschrijven bepalend zijn om de groep af te sluiten. Kandidaten die nadien inschrijven zullen worden verplaatst naar de andere datum. Eén week voor de betreffende les worden de inschrijvingen afgesloten.

Op regelmatige tijdstippen zal een lijst worden gepubliceerd van kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn voor de zeezwemoefeningen. Controleer op regelmatige basis de gepubliceerde lijst. De bevestiging van uw inschrijving = naam terugvinden op de inschrijvingslijsten.

Videozone :

Om jullie een beeld te geven hoe de zeezwemproeven in zijn werk gaan hebben we onderstaande reportages geplaatst.
 • Redder voor één dag - Bart Schols nieuwsanker VRT : reportage

 • Reportage Focus WTV naar aanleiding van de zeezwemproeven van 2014.

::Terug::

© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).