Inschrijven

De inschrijvingen voor het opleidingsjaar 2019 - 2020 zijn afgesloten.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2019;


 • Een inschrijvingsrecht van 245 euro betalen voor alle kandidaten. Het inschrijvingsgeld moet gestort worden op rekeningnummer IBAN: BE55 0680 5130 5044 van de v.z.w. WOBRA en dit vóór 31/08/2019. Na deze datum is inschrijven enkel mogelijk mits het betalen van een administratieve meerkost van 10 euro. Vermeld duidelijk op het overschrijvingsformulier bij de mededeling de naam, voornaam en geboortedatum van de kandidaat.


 • Kandidaten in het bezit van een geldig brevet "Hoger Redder" bekomen vrijstelling voor hoofdstuk 7 (theorie reanimatie). Zij worden eveneens vrijgesteld voor het onderdeel grepen en transporttechnieken van module II (praktijkproeven zwembad).
  Zij zijn niet vrijgesteld voor knopenleer van module II en praktijk reanimatie (module III). Zij worden ook vrijgesteld van het volgen van een aantal lesuren praktijk. De vrijstelling voor het niet volgen van een aantal uren praktijk gebeurt in samenspraak met de praktijkverantwoordelijke(n).


 • Kandidaten met een getuigschift “ bachelor in de geneeskunde”, getuigschrift “ bachelor in de verpleegkunde” of geldig brevet van “hulpverlener- ambulancier” bekomen, op basis van een eerder verworven kwalificatie (EVK) , een vrijstelling voor theorie HF7. Zij zijn niet vrijgesteld voor de praktijk reanimatie-EHBO. Het nodige bewijsmateriaal moet vóór aanvang van de eerste theorieles worden overgemaakt.


 • Een kandidaaat is pas rechtmatig ingeschreven wanneer hij/zij aan alle voorwaarden voldoet!


 • Het inschrijvingsgeld ,na aftrek van een administratieve kost van €25, wordt terugbetaald aan de cursisten die vóór de aanvang van de eerste les (31/08/2019) schriftelijk hun deelname annuleren om reden van overmacht zoals ziekte, werk- en familiale omstandigheden. Het bewijsstuk dient steeds bij de aanvraag tot terugbetaling te worden gevoegd. Na aanvang van de cursus op 31/08/19 is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk onder strikte voorwaarden.


Toelichting bij de leeftijdsvoorwaarde " minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2019" betekent dat :

a) kandidaten die 16 jaar zijn vóór 1 juli kunnen zowel aangesteld worden voor de maanden juli en augustus 2020 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

b) kandidaten die 16 jaar worden in de maand juli tot en met 1 augustus kunnen enkel aangesteld worden voor de maand augustus 2020 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

::Terug::

Examenmodaliteiten - en data

Het examen bestaat uit drie delen:

Deel 1 : Theorie
Deel 2 : Praktijk zwemmen, reanimatie + EHBO, module II (reddersprong, knopenleer, vervoersgrepen, bevrijdings- en transporttechnieken)
Deel 3 : Een zeezwemproef

Het is pas wanneer door de deiberatiejury beslist wordt dat een kandidaat voor alle drie de delen is geslaagd dat het
Brevet van "Redder aan Zee" wordt toegekend.

Na het slagen in deel 1 en 2 wordt aan de kandidaat een attest uitgereikt dat hem moet toelaten als strandredder te fungeren
voor het zomerseizoen 2020. Dit attest heeft slechts een geldigheidsduur van één jaar.

Het examen werkt onder het systeem van periodieke eliminatie. Dit betekent dat wanneer de deliberatiejury beslist dat een kandidaat
voor één deel niet slaagt hij automatisch uitgeschakeld is voor de volgende delen.

Ieder deel (theorie, praktijk en zeezwemproef) biedt bij niet slagen, de mogelijkheid tot een tweede kans (herexamen).

Een getuigschrift van "Redder aan Zee" moet 3 jaar na het behalen steeds vergezeld zijn van een recent
bekwaamheidsgetuigschrift. De duur van het getuigschrift wordt gerekend vanaf het jaar waarin het attest werd behaald.


Examendata theorie:
 • examen : 16/11/2019 (9u - 13u)
 • Locatie examen theorie centrum Oostende : Vesaliusinstituut, Leffingstraat 1, Oostende
  Locatie examen theorie centrum Brugge : Provincieraadszaal Boeverbos, Leopold-III laan 41, Brugge
  Locatie examen theorie centrum Kortrijk : VONK, Leopold-III laan 41, Brugge
  Locatie examen theorie centrum Koksijde : zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
 • herexamen: 11/01/2020 (9u - 13u)
 • Locatie herexamen theorie centrum Oostende : Vesaliusinstituut, Leffingstraat 1, Oostende
  Locatie herexamen theorie centrum Brugge + Kortrijk : Provincieraadszaal Boeverbos, Leopold-III laan 41, Brugge
  Locatie herexamen theorie centrum Koksijde : zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
Examendata praktijk reanimatie en EHBO: ALLE DATA WERDEN GEANNULEERD

Examendata praktijk zwemmen:ALLE DATA WERDEN GEANNULEERD

 • zaterdag 14 maart 2020 (praktijkexamens centrum Oostende | 7u30 - 12u)
 • zondag 15 maart 2020 (praktijkexamens centrum Brugge + centrum Kortrijk | 17u - 21u)
 • zaterdag 21 maart 2020 (praktijkexamens centrum Koksijde + BP uitzonderingsgroep | 18u - 21u)
 • zondag 22 maart 2020 (praktijkherexamens centrum Oostende + Brugge | 17u - 21u)
 • zaterdag 28 maart 2020 (praktijkherexamens centrum Kortrijk + Koksijde + herexamens BP uitzonderingsgroep | 18u - 21u)
 • zondag 29 maart 2020 : reservedatum
Uurindeling voor de examens zullen via e-mail door het WOBRA secretariaat worden toegestuurd. Kandidaten die op één van de vastgelegde examendata niet kunnen aanwezig zijn, kunnen voorafgaandelijk een andere examendatum aanvragen mits voorlegging van de nodige bewijsstukken. Aanvragen dienen gericht te worden aan wobra@campuspov.be.

Deze planning is indicatief en kan als gevolg van gewijzigde omstandigheden steeds aangepast worden.

::Terug::

Lessenroosters

Lessenroosters theorie: Lessenroosters praktijk: De lessenroosters worden steeds gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd. Alle praktijkexamens zwemmen worden georganiseerd in het Stedelijk zwembad te Oostende.

::Terug::

Centruminformatie


Algemeen :

In de loop van september zullen de rechtmatig ingeschreven kandidaten een trainingskaart ontvangen.

Deze trainingskaart dient volledig en naar behoren ingevuld te worden samen met een recente foto. De kandidaten kunnen op vertoon van
hun trainingskaart, tijdens de vrije oefeningen, een vermindering krijgen op het inkomgeld.

::Terug::

Cursussen theorie


Hoofdstuk 1: (2 uur) Organisatie, structuur strandreddingsdienst, wetgeving en reglementering, rechten en plichten van de redder.


Hoofdstuk 2 : (2 uur) Communicatie : verbale, non-verbale en professionele communicatie.
Film radiocommunicatie routineverkeer
Film radiocommunicatie noodverkeerHoofdstuk 3 : (2uur) Getijden en stromingsleerHoofdstuk 4 : (4 uur) Gevaarsituaties met betrekking tot water in het algemeen, specifieke gevaarsituaties aan zee, maritieme meteorologie.


Hoofdstuk 5 : (2 uur) Werk- en hulpmiddelen bij het redden aan zee.


Hoofdstuk 7 : (4 uur) Reanimatie en EHBO

 • Reanimatie, elementaire kennis van de bloedsomloop, ademhalings- en zenuwstelsel.
 • Fysiopathologische proces van verdrinking, fasen, oorzaken en gevolgen.
 • Eerste hulp bij ongevallen (algemeen)

Onderstaande videobeelden werden door het Wobra gemaakt als aanvulling op de bestaande cursus. Bedoeling is om de kandidaten te ondersteunen in het verder instuderen en inoefenen van de diverse reanimatietchnieken.

OPGELET : Bij zelfstudie is het gebruik van levende slachtoffers een nuttig hulpmiddel om de volgorde van de handelingen in te oefenen, maar het is niet toegelaten om effectieve beademingen en borstcompressies toe te passen!!

::Terug::

Praktijkproeven

Algemeen
  Proeven af te leggen in het zwembad in zwembroek/badpak met Wobra les-en examenuniform.

  MODULE I: ZWEMGEDEELTE (100 punten)

  De zwemproef bestaat uit verschillende proefonderdelen, die aansluitend en zonder rustpauze tussen de onderdelen dienen te worden afgelegd (continue proef). Totale afstand is 375 m . De eerste 50m dient te worden afgelegd in minder dan of gelijk aan 55 seconden (zie proefonderdeel 1). De totaaltijd van alle proeven moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 8 minuten en 45 seconden.

  Proefonderdeel 1 : Simulatie van het redden van een drenkeling “boven water”(100m)

  Start in het ondiep gedeelte van het bad (rug tegen en beide handen op de kade). Op het startsignaal lopen de kandidaten tot aan het aangeduid 10 meterpunt. Vervolgens zwemmen de kandidaten in spurttempo naar de overzijde van het bad (in minder dan of gelijk aan 55 seconden). Zij nemen in één vloeiende beweging een stilliggende bal vanaf de kade en zwemmen met deze bal in beide handen (voortdurend boven water) in ruglingse houding tot aan het 10 meterpunt (90m). Vervolgens lopen zij voorwaarts met de bal in beide handen en leggen de bal zachtjes op de kade waarna proefonderdeel 2 start zonder rustpauze.

  Proefonderdeel 2 : 200 m vrije stijl (borstcrawl*, schoolslag)

  In proefonderdeel 2 dienen de kandidaten 200m te zwemmen in vrije stijl (borstcrawl* of schoolslag). De keerpunten (na 50, 100 en 150m) dienen te gebeuren door het aantikken met minstens één hand tegen de kademuur of door het uitvoeren van een tuimelkeerpunt. Bij aankomst na 200m dient de kandidaat met minstens één hand de kade te raken vooraleer te starten met het loopgedeelte van proefonderdeel 3 (zonder rustpauze).

  Proefonderdeel 3 : Simulatie van het redden van een drenkeling “onder water” (=popproef) (75m)

  De kandidaat vertrekt terug al lopend tot aan het aangeduid 10 meter punt. Vervolgens zwemt hij of zij tot aan de overzijde van het bad, waar op een diepte van ongeveer 4,5m een reddingspop op de bodem ligt. De pop heeft een lichaamsgewicht van een gemiddelde drenkeling. Met een eendenduik haalt de kandidaat in één beweging de pop naar boven (meerdere pogingen worden niet toegestaan). De pop wordt vervolgens in kopgreep over een afstand van 25m vervoerd. Het hoofd van de pop dient vanaf het bovenkomen tot aan het afgeven aan de zijdelingse kade van het bad, steeds boven water te zijn. De eindtijd wordt bepaald van zodra de kandidaat het 25m punt heeft bereikt.

  Voor ieder proefonderdeel kiest de kandidaat voor een bepaalde zwemstijl (schoolslag of borstcrawl*). Tijdens een proefonderdeel mag er niet van zwemstijl worden gewisseld. borstcrawl*: indien deze zwemstijl wordt gekozen voor een proefonderdeel dient de kandidaat na maximaal 5 armbewegingen, minstens 1 maal de ogen en gezicht duidelijk en voldoende lang voorwaarts te richten (minstens 2 seconden).

  Puntentelling :

  tijd
  punten
  < 6'16"
  100
  van 6'16" tot en met 6'30"
  95
  van 6'31" tot en met 6'45"
  90
  van 6'46" tot en met 7'00"
  85
  van 7'01" tot en met 7'15"
  80
  van 7'16" tot en met 7'30"
  75
  van 7'31" tot en met 7'45"
  70
  van 7'46" tot en met 8'00"
  65
  van 8'01" tot en met 8'15"
  60
  van 8'16" tot en met 8'30"
  55
  van 8'31" tot en met 8'45"
  50

  Opmerking :

  • Het niet uitvoeren van de proeven volgens de vooropgestelde modaliteiten kunnen aanleiding tot straftijden en/of sancties. De richtlijnen mbt het toekennen van straftijden en/of sancties zullen tijdens de praktijklessen worden toegelicht en kunnen ook op onze website worden geraadpleegd.

  • De examens en herexamens dienen te worden afgelegd in het Wobra les-en examenuniform. Het uniform mag niet worden aangepast. Wijzigingen zijn enkel toegestaan mits schriftelijke toelating van de opleidingsdirecteur.

  • Ons huishoudelijk reglement voorziet voor alle tijdsgebonden proeven een tijdsafwijking van 1,00 seconde.


  Video :

  • Naar aanleiding van de praktijkexamens (cursusjaar 2017-2018) werd in het examencentrum te Oostende een filmpje gemaakt met alle belangrijke stappen die de kandidaten voor module I dienen te kennen en te volgen. De film kan u HIER bekijken.


  MODULE II: UITVOERINGSTECHNIEKEN (100 punten)

  • Bevrijdingsgrepen in het water (20 punten)
  • Vervoergrepen in het water (20 punten)
  • Transporttechnieken op het droge (20 punten)
  • Praktijk knopenleer (20 punten)
  • reddersprong (20 punten)

  Kandidaten in het bezit van een geldig brevet "hoger redder" krijgen vrijstelling voor deze module met uitzondering van knopenleer.

  Een kandidaat slaagt indien hij of zij 50% behaalt voor ieder onderdeel. Niet slagen voor het examen van Module II betekent herexamen voor alle onderdelen van Module II.


  MODULE III: PRAKTIJK REANIMATIE EN EHBO (100 punten)

  Om voor deze module te slagen dient een kandidaat minstens 60% te behalen voor het geheel van module III ( waarbij een minimumscore voor Deel 1 reanimatie: 50/80 en een minimumscore voor Deel 2 EHBO : 10/20). Bij niet slagen voor het examen dient op het voorziene herexamen de volledige module te worden afgelegd.


  MODULE IV: ATTITUDE (100 punten)

  Deze module betreft de eindbeoordeling van de gevolgde praktijklessen. Hier worden de attitudes van de kandidaten geëvalueerd over de ganse opleidingsperiode ( motivatie, stiptheid en aanwezigheid, uitvoeren van de opgelegde opdrachten, samenwerking met de andere kandidaten, hoffelijkheid, enz.)

  Een kandidaat die niet de helft haalt voor de eindbeoordeling “attitude” kan niet aan het praktijkexamen deelnemen. Hiervoor dient de centrumverantwoordelijke een gemotiveerd rapport op te maken. Een beroepscommissie ad hoc samengesteld door de opleidingsdirecteur zal oordelen of de afwijzing tot deelname aan de praktijkexamens al dan niet gerechtvaardigd is. De kandidaat krijgt de mogelijkheid om te worden gehoord door de beroepscommissie.


Richtlijnen mbt het toekennen van straftijden

Slagen voor de praktijkproeven
  Om te slagen moet de cursist:

 • Slagen voor module I
 • 50% behalen voor alle onderdelen van Module II (= slagen voor module II)
 • 60% behalen voor Module III (= slagen voor module III)
 • 50% behalen voor Module IV (attitude)

 • Cursisten die voor Module I niet slagen mogen wel deelnemen aan Module II(uitvoeringstechnieken) en Module III (reanimatie en EHBO).
  Cursisten die niet slagen voor één of meer modules worden toegelaten tot het herexamen. Het herexamen bestaat
  uit het afleggen van alle modules waarvoor men niet was geslaagd.
  De cursist die na het examen en het herexamen niet geslaagd is, maar wel 50% behaalde in het theoretisch gedeelte
  geniet een blijvende vrijstelling voor het theoretisch gedeelte van de opleiding.

::Terug::

Module II

Richtlijnen voor het evalueren van module II

::Terug::

Examenresultaten

Resultaten theorie :

Examen theorie:

Het WOBRA secretariaat zal op woensdag 11/12 (vóór 13u) de voorlopige resultaten van het theoretisch examen van alle hoofdstukken samen met de voorlopige eindbeslissing mailen naar alle kandidaten (naar het e-mailadres dat werd opgegeven bij inschrijving).

Lees ook aandachtig de meegestuurde uitleg omtrent de voorlopige examenresultaten.

De resultaten die jullie op woensdag 11/12 zullen ontvangen zijn voorlopige resultaten. De definitieve resultaten zullen, na de predeliberatie en behoudens onvoorziene omstandigheden, naar hetzelfde e-mailadres worden gestuurd op maandag 16/12.

Controleer zeker op woensdag 11/12 en maandag 16/12 het opgegeven e-mailadres. Heb je geen e-mail ontvangen, check dan eerst je spam/junk-folder! Stel je na deze controle vast dat je alsnog geen resultaten ontvangen hebt, dan dien je de punten op te vragen bij het WOBRA secretariaat op : wobra@campuspov.be

Tijdens de kerstvakantie is het WOBRA gesloten en bijgevolg niet bereikbaar!

Herexamen theorie :

Het WOBRA secretariaat zal op dinsdag 21/01 (in namiddag) de voorlopige resultaten van het herexamen theorie van alle hoofdstukken samen met de voorlopige eindbeslissing mailen naar alle kandidaten (naar het e-mailadres dat werd opgegeven bij inschrijving).

Lees ook aandachtig de meegestuurde uitleg omtrent de voorlopige herexamenresultaten.

De resultaten die jullie op dinsdag 21/01 zullen ontvangen zijn voorlopige resultaten. De definitieve resultaten zullen, na de deliberatie en behoudens onvoorziene omstandigheden, naar hetzelfde e-mailadres worden gestuurd op vrijdag 24/01.

Controleer zeker op dinsdag 21/01 en vrijdag 24/01 het opgegeven e-mailadres. Heb je geen e-mail ontvangen, check dan eerst je spam/junk-folder! Stel je na deze controle vast dat je alsnog geen resultaten ontvangen hebt, dan dien je de punten op te vragen bij het WOBRA secretariaat op : wobra@campuspov.beResultaten praktijk :
Resultaten Zeezwemproeven :

::Terug::

Zeezwemproef

Beschrijving van de proef :

Omwille van COVID-19 werd een aangepaste procedure uitgewerkt. Alle deelnemende kandidaten dienen deze zeer grondig door te nemen.


Data Zeezwemproeven :
- Zaterdag 18/07/20 (inschrijven eerste reeks vanaf 7u45-8u, start eerste reeks rond 8u30)
- Dinsdag 18/08/20 (inschrijven eerste reeks vanaf 18u30, start eerste reeks rond 19u30)
=> De voorgestelde data, locatie en tijdstip kunnen ten allen tijde worden gewijzigd !
=> Men kan zich pas inschrijven nadat men geslaagd is voor de praktijkproeven in het zwembad!
=> Kandidaten van de basisopleiding '18-'19 die een herexamen voor de zeezwemproef dienen af te leggen moeten zich eveneens inschrijven!

De zeezwemproeven grijpen plaats te Westende, ter hoogte van badzone Flandrialaan.

Inschrijven voor zeezwemproef zomer 2020: Online inschrijvingsformulier

Videozone :

Om jullie een beeld te geven hoe de zeezwemproeven in zijn werk gaan hebben we onderstaande reportages geplaatst.
 • Redder voor één dag - Bart Schols nieuwsanker VRT : reportage

 • Reportage Focus WTV naar aanleiding van de zeezwemproeven van 2014.

::Terug::

© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden nick.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).